Krijg grip op de onvoorspelbaarheid van onderhoud

Slider

Werkwijze

MainPlus Vastgoedonderhoud vertaalt de onvoorspelbaarheid van onderhoud naar een voorspelbaar proces. Wij combineren ervaring, kennis en expertise met de onderhoudsdata van ruim 500.000 vge’s. Het resultaat: harde prestatieafspraken over kostenreductie, bewonerstevredenheid en kwaliteit in de uitvoering.

MainFlow: unieke software

Ons eigen ICT-platform MainFlow ondersteunt het onderhoudsproces in de hele keten. Van bewoner tot en met materiaalleverancier: onze software maakt het proces realtime en online inzichtelijk. Zowel op het kleinste niveau van bewoner, woning en vakman tot de rapportages op een hoger abstractieniveau.

Proceskostenanalyse voor corporaties

Voor elke woningcorporatie is het zaak om grip te hebben op de proceskosten. Want hoe presteert de onderhoudsafdeling eigenlijk in vergelijking met andere corporaties? Wat is de score op kosten en bewonerstevredenheid? MainPlus Vastgoedonderhoud biedt corporaties een proceskostenanalyse. Deze ‘nulmeting’ vormt een ideaal startpunt dat helder zicht geeft op de historische en actuele stand van zaken van het onderhoudsproces. Wij trekken in deze analyse de gegevens uit het onderhoudssysteem ‘uit elkaar’ en stellen vervolgens een groot aantal relevante kengetallen vast, zoals:

 • Reparatiegraad
 • Mutatiegraad
 • Percentage ‘first time fixed’
 • Aantallen werkbonnen en -opdrachten
 • Productiviteit per vakman
 • Directe en indirecte onderhoudskosten
 • Uitsplitsing per type onderhoud

De ‘nulmeting’ maakt het onderhoudsproces goed vergelijkbaar met dat van andere (referentie-) corporaties. Concrete resultaten van de analyse zijn:

 • Goed beeld van hoe de corporatie zich verhoudt tot andere corporaties
 • Identificatie van verbetergebieden (kwalitatief)
 • Vaststellen van besparingspotentieel (kwantitatief)
 • Gerichte input voor de afweging interne/externe onderhoudsdienst

 

Vraag nu een proceskostenanalyse aan.
Neem contact op met MainPlus

mainplus intakemainplus planning

Intake & Planning

Hoe borg je een foutloze procedure waarbij een niet-technische bewoner een reparatieverzoek meldt bij een medewerker van ons Klant Contact Center of via de website? Want uiteindelijk moet de vakman precies weten wat er moet gebeuren en welke materialen hij hiervoor moet inzetten.

Methode

MainPlus hanteert de onderstaande beslisboom-systematiek als basis om de procedure te borgen:

 • Vaststellen van de LED (locatie, element, defect)
 • De selectie van de juiste vakdiscipline, onderhoudspartner, regio en tijdslot
 • Juiste afrekenwijze (op basis van Besluit Kleine Herstellingen, ZAV, collectief, garanties, service-contracten et cetera)

De inzet van het ICT-platform MainFlow zorgt dat een huurder of een medewerker van ons Klant Contact Center direct een vakman kan inplannen in tijdsblokken van 2 uur op basis van de vastgestelde LED van een reparatieverzoek. Op deze manier is slechts 1 contactmoment nodig.

MainPlus Klant Contact Center:

MainPlus Vastgoedonderhoud beschikt over een team van getrainde Klant Contact Center medewerkers die op een klantvriendelijke en professionele manier de juiste informatie bij een melding verzamelen. Het ICT-platform MainFlow ondersteunt het proces en genereert een adequate opdrachtomschrijving. In alle communicatie richting huurders hanteert MainPlus Vastgoedonderhoud de naam en de huisstijl van de vastgoedeigenaar.

Website vastgoedeigenaar:

Het systeem waar de Klant Contact Center medewerker mee werkt, vormt ook de basis voor het melden van een reparatie op de website van de woningcorporatie zelf. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen:

 • Huurders voeren zelf hun meldingen in op het moment dat hen uitkomt
 • Huurders plannen zelf een afspraak in met een vakman
 • De intake voor reparatieverzoeken verloopt in een taal naar keuze van de huurder (dus bijvoorbeeld ook in het Turks of Arabisch)

mainplus begeleiding uitvoering

Begeleiding & Uitvoering

Vaklieden

MainPlus Vastgoedonderhoud heeft zelf geen vaklieden in dienst. Daarom kunt u (blijven) samenwerken met de onderhoudspartner(s) van uw voorkeur. En omdat MainPlus Vastgoedonderhoud geen enkel belang heeft in de omzet tijdens de uitvoering, krijgt u de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. Standaard voert MainPlus Vastgoedonderhoud een competentiescan uit bij de vaklieden van een onderhoudspartner. Naast kwaliteit worden daarbij communicatieve vaardigheden en klantvriendelijkheid getoetst. Periodiek verzorgen wij assessments om te borgen dat ook de zachte vaardigheden van de vaklieden aan de gestelde norm voldoen.

Opzichters

Voor het begeleiden van vaklieden bij de uitvoering van en controle op werkzaamheden biedt MainPlus Vastgoedonderhoud opzichterdiensten. De opzichters dragen daarnaast zorg voor inspecties bij reparatieverzoeken waarvan niet direct eenduidig de aard van een defect vastgesteld kan worden.

mainplus financiele afhandelingmainplus rapportage

Financiële afhandeling & Rapportage

Hoe zorg je ervoor dat de realisatie aan het eind van het jaar aansluit bij de begroting die vooraf is opgesteld? Voor de financiële afhandeling kiest u uit verschillende modellen. Zo spreekt MainPlus voor het reparatie-onderhoud een vaste prijs per woning per jaar af, ongeacht het aantal uitgevoerde reparaties. Voor het mutatieonderhoud geldt dat er een vaste prijs per type mutatie kan worden overeengekomen.

Wanneer u activiteiten uitbesteedt, is het van groot belang dat u in control blijft. Daarom rapporteren we u maandelijks uitgebreid op basis van KPI’s over zaken als bewonerstevredenheid, kwaliteit in de uitvoering en de kosten van het onderhoud. Zo controleren en sturen we samen het proces naar het hoogste niveau.

Met bovenstaande modellen van de financiële afhandeling voor reparatie- en mutatieonderhoud, sluit u verrassingen in de realisatie uit ten opzichte van de begroting. En u weet vooraf welke kosten er gemaakt worden. Met MainPlus Vastgoedonderhoud houdt u optimaal grip op de organisatie van het dagelijks onderhoud van uw portefeuille – net als op uw budget.

mainplus verhuurmutatie

Verhuurmutatie

MainPlus Vastgoedonderhoud helpt u bij de organisatie en de uitvoering van het mutatieproces, vanaf het moment waarop de huur wordt opgezegd tot en met de inspectie na afloop van het uitgevoerde onderhoud. U zet deze dienst in ter ondersteuning van de opname van de woning bij een vertrekkende bewoner (opleveringsrapport woning) en (mutatie-)onderhoud. Het resultaat van de opname is een volledige en duidelijke werkomschrijving en materiaallijst die direct beschikbaar is. Daarbij zijn vooraf alle kosten in beeld. Voorafgaand optimaliseren we samen met u het proces van verhuurmutatie, waarbij het terugdringen van huurderving één van de belangrijkste doelstellingen is.

Uw belangrijkste voordelen zijn:

 • Maximaliseer aansluitende verhuur
 • Minimaliseer de administratieve last
 • Verlaag onderhoudskosten door ontzorging van de onderhoudspartner(s)
 • Helder logistiek proces, inclusief aansluiting in de keten met materiaalleveranciers
 • Heldere afspraken over kwaliteit van oplevering

MainPlus Vastgoedonderhoud werkt onder andere met onderhoudssjablonen die gebaseerd zijn op het strategisch voorraadbeleid, vaste prijzen en een helder overeengekomen materialen- en prijzenboek..